ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ПРЕАМБЮЛ

 

Електрон.бг ООД с ЕИК 121010785, с адрес за кореспонденция: гр. София, район Слатина, п.код 1574, Шипченски проход 63, Индустриална сграда Електроника, ет. 4, (наричано по-нататък за краткост Дружеството/Ние) е администратор на лични данни по отношение на данните на своите клиенти и посетители в Уебсайта на Дружеството и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

 

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права относно обработваните Ваши лични данни и как можете да ги упражните. Електрон.бг ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

 

Настоящата Политика не намира приложение по отношение на обработването на лични данни, извършвано от различни трети страни, към чиито платформи /приложения/ сте били пренасочени от настоящия Уебсайт. Упоменатите трети страни са отделни администратори на лични данни, които трябва да имат свои политики за поверителност, достъпни на техните платформи /приложения/, с които Ви препоръчваме да се запознаете, преди да започнете да използвате съответната платформа /приложение/.

 

I. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 

Във връзка с управлението и поддържането на Уебсайта, както и извършваната чрез него търговска дейност и комуникация с всеки, който влезе в контакт с нас, ние бихме могли да обработваме лични данни на следните категории физически лица:

 

Ние не събираме лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са ни предоставили данните си, молим да се свържат с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

 

II. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

 

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

Ние събираме и обработваме личните Ви данни, които са ни необходими за предоставяне на предлаганите от нас стоки и услуги. Предоставянето на тези данни от Ваша страна е напълно доброволно.

 

2.1. Данни, автоматично събирани или генерирани, във връзка с използването на Уебсайта

Всеки път, когато Вие отворите нашия Уебсайт и различните менюта в него, ние получаваме информация под формата на информационен протокол, който може да има следното съдържание:

 

2.2. Данни, които се събират при регистрация на потребител

Настоящият Уебсайт предоставя възможност за регистрация, която Ви предоставя много функционалности и значително улеснява закупуването на стоки от онлайн магазина. За целите на регистрацията Вие трябва да посочи следните лични данни:

При първоначалната регистрация, всеки потребител може да изяви желание и да се съгласи личните му данни да бъдат използвани, за целите на изпращане на бюлетин с новини.

 

2.3. Данни, които се събират при извършване на поръчка от нерегистриран потребител

Уебсайтът Ви предоставя възможност да пазарувате без да сте създали свой профил. Ако искате да направите поръчка, Вие трябва да въведе следната информация, която е необходима за администриране на доставката:

При заявяване на поръчката Вие имате възможност да се абонирате за получаване на бюлетин с новини и промоции, като за тази цел е необходимо да поставите тикче в полето „Искам да получавам информация за промоции и новини“, като по този начин се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на бюлетина.

2.4. Данни на лица, които отправят запитвания, искания и сигнали или осъществяват друга кореспонденция с нас

 

Когато се свързвате с нас, ние бихме могли да обработваме следните лични данни, отнасящи се до Вас:

2.5. Данни на физически лица, които се абонират за информационния бюлетин

 

Когато се абонирате за получаване на информационен бюлетин, ние ще обработваме предоставените ни от Вас лични данни във връзка с този абонамент. Такива данни биха могли да са:

2.6. Бисквитки и сходни на тях технологии

 

Във връзка с управлението и поддържането на Уебсайта ние може да използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да осигурим надеждното му функциониране и за анализиране на нейното използване. Подробна информация за използването на различните видове „бисквитки“ можете да получите от „Политиката за бисквитки“, която е публикувана на Уебсайта.

 

 

III. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

3.1. Обработване на лични данни за цели необходими за изпълнение на законово задължение:

а) предоставяне на информация на компетентните административни и съдебни органи, или оказването им на съдействие, когато това е приложимо;

        б) отговаряне и изпълнение на запитвания и искания на потребители;

        в) документиране на електронни изявления (например даване на съгласие или потвърждение за запознаване с Политиката за поверителност);

        г) фактуриране и осчетоводяване на продажбата на стоки.

 

3.2. Обработване на лични данни за цели, свързани с предприети от Вас стъпки за сключването на договор, т.е. сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние.

 

3.3. Обработване на лични данни за цели, свързани с легитимен интерес:

а) управление на Уебсайта и анализиране на начина, по който той се използва;

        б) осигуряване на нормалното функциониране на Уебсайта и предотвратяване на кибер атаки и други злонамерени дейности;

        в) осигуряване на възможност за осъществяване на комуникация посредством различни канали (в т.ч. използване на формата за контакт на Уебсайта; имейл кореспонденция и др.);

        г) упражняване и защита на законните права и интереси пред административни и съдебни органи, когато това е приложимо.

 

3.4. Обработване на лични данни за цели, за които се изисква изрично съгласие:

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, това обстоятелство винаги е указано във формата, с която се търси Вашето съгласие. Пример за обработване на лични данни, въз основа на съгласие е обработването на лични данни при абонирането за информационния бюлетин.

 

 

IV. ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

 

4.1. Разкриване на лични данни пред обработващи лични данни

В определени случай е възможно ние да разкрием определени лични данни пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят услуги, които са ни необходими при извършването на нашата търговска дейност. Личните данни, които предоставяме на нашите партньори са в обем, който е необходим за извършване на възложената работа.

 

4.2. Разкриване на лични данни пред други администратори на лични данни

В определени случаи е възможно да предоставяме Вашите лични данни на други администратори на лични данни (т.н. дружества, предоставящи куриерски услуги). В тези случаи, ние винаги изискваме от тях да спазват стриктно разпоредбите на българското и европейското законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

4.3. Разкриване на лични данни пред компетентни административни и съдебни органи

Разкриване на Ваши лични данни е възможно и когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за защитата на нашите права или законни интереси, или интересите на трети лица. Обикновено такова разкриване на лични данни се извършва пред компетентни административни или съдебни органи.

 

4.4. Разкриване на лични данни в други случаи предвидени от закона.

 

 

V. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

 

Дружеството не прехвърля Ваши лични данни в трети страни извън територията на Европейския съюз.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Дружеството е предприело предпазни мерки, включващи физическа, дигитална и персонална защита, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Всички служители на Дружеството са задължени да пазят поверителността на личните Ви данни, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата им. Достъпът на служители на Дружеството до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

 

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние обработваме Вашите лични данни за период, който е необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика, освен ако не се изисква да ги обработваме за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

7.1. Съхранение на лични данни с оглед спазване на законови задължения

Личните данни, свързани и/или съдържащи се в документи, за които е налице нормативно регламентирани срокове за съхранение ще се съхраняват за сроковете, предвидени в действащото законодателство, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

 

7.2. Съхранение на лични данни, необходими при сключване и изпълнение на договори

Личните данни, необходими за сключването и изпълнението на договори се съхраняват през целия период на действие на договора и до 6 години, считано от неговото прекратяване или изпълнение, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение. Данните в потребителските профили на регистрираните потребители се съхраняват през целия период докато е активна регистрацията.

 

7.3. Съхраняване на лични данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция

В случаите когато не е налице законоустановен срок за съхранение на лични данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция, личните данни се съхраняват за срок до 6 години, считано от приключване на съответната кореспонденция и респективно свързаните с нея отношения, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

 

7.4. Съхранение на лични данни при обработване въз основа на съгласие

Ние обработваме личните данни, които събираме въз основа на предоставено съгласие, като обработваме тези данни до окончателното постигане на целите, за които са събрани, или до оттегляне на съгласието, което от двете настъпи първо. Вие можете да оттеглите предоставеното от Вас съгласие по всяко време.

 

7.5. Съхраняване на бисквитки

Подробна информация, относно сроковете на съхраняване на различните бисквитки, които използваме, можете да получите от нашата Политика за бисквитки, която е публикувана на Уебсайта.

 

7.6. Други срокове за обработване на лични данни

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни, и/или в случай на съответно искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за период, по-дълъг от посочените по-горе срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции и за срок до 5 години след окончателното му приключване.

 

 

VIII. ВАШИТЕ ПРАВА

 

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Дружеството, Вие разполагате със следните права, които можете да упражните по всяко време:

 

Вие можете да упражните Вашите права посочени по-горе напълно безплатно. В случай че Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, ние можем да наложим разумна такса или да откажем предприемането на действия по искането.

 

IX. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

 

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

 

 

X. КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 

 

XI. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

 

Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме своята „Политика за поверителност“. При промяна в настоящата Политика, на Уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за поверителност“. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които е упоменато друго.
Copyright © 2004-2017 ELECTRON.BG
БЪЛГАРСКИЯТ САЙТ ЗА МАРКОВА ТЕХНИКА

София, бул Шипченски Проход No.63, Индустриална сграда Електроника, ет.4, тел. 0700 300 25

Sitemap | Google+ | Sitemap xml