тел: 0700 300 25
02 452 18 452, 088 535 20 79

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ
на Електрон.бг ООД

Дата на актуализация: 25 май 2018

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на „Електрон.бг“ ООД („Електрон.бг ООД“), вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 121010785 , със седалище и адрес на управление гр. София 1463 район р-н Триадица бул. Витоша № 146, вх. Б, ет. 3, ап. офис 33с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви незабранени от закона стоки; консултантски услуги в областта на електрониката, консултантски услуги, проектиране и изследователска дейност в областта на строителството; посредническа дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица („Политика”) и е неразделна част от Общите условия за поръчка и доставка на стоки от сайта(„Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма да имате възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел продажба и доставка на стоки ( „Услуги”) в сайта www.electron.bg („Сайта”), Електрон.бг ООД обработва лични данни на физически и юридически лица – клиенти на Електрон.бг ООД или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Електрон.бг ООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Дефиниции:
лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко; обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Цели на Обработването на лични данни
Електрон.бг ООД събира данните, предоставени от Вас във връзка със сключването на договор за ползване на услугите на Електрон.бг ООД, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите задължения на Електрон.бг ООД и защита на легитимните интереси на Електрон.бг ООД съгласно приложимото законодателство:

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Електрон.бг ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по доставката на стоките, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с доставка на стоките и/или уведомяването Ви за промени в доставката на стоките. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на Електрон.бг ООД или на трети лица (доставчици на конкретни стоки и лица, осигуряващи гаранционно обслужване), служители на Електрон.бг ООД и негови подизпълнители или доставчици на услуги, включват:

1.3. Законови задължения. Това са цели като:

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Електрон.бг ООД обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закон. Информацията се събира, когато Вие се регистрирате на уебстраницата, направите поръчка, абонирате се за наш материал, предоставите отговори, запитвания или коментари, или попълните определени данни във формуляр.

 

2. Лични данни, събирани, съхранявани и обработвани от Електрон.бг ООД. Срок за съхранение

Лични данни

Цел

Срок за съхранение

Име

Сключване и изпълнение на договора с Електрон.бг ООД легитимен интерес

До 7 години от датата на прекратяване на договора

Адрес, телефон, имейл

Сключване и изпълнение на договора с Електрон.бг ООД, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес

До 7 години от датата на прекратяване на договора

Други данни предоставени от Вас доброволно

Изпълнение на договора от страна на Електрон.бг ООД

До 7 години от датата на прекратяване на договора

Използването на уебстраницата www.electron.bg е възможно и без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

Личните данни, предоставени от Вас ще бъдат обработвани за целите на доставката на стоки , както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди, подобряване на уебстраницата. Електрон.бг ООД може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

Услугите, предоставяни на тази уебстраница са предназначени за лица, навършили 18 години. Електрон.бг ООД не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник. Електрон.бг ООД декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

3. Права по отношение на личните данни
Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп.
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране.
Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

3.4. Право на изтриване.
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица.
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Електрон.бг ООД да уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

3.10. Право на възражение.
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

4. Длъжностно лице по защита на личните данни.
В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика моля обръщайте се към Длъжностното лице по защита на личните данни:
и-мейл: ask@electron.bg
телефон: 0700 300 25
адрес: София, бул Шипченски Проход No.63, Индустриална сграда Електроника, ет.4

 

5. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Електрон.бг ООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на Електрон.бг ООД във връзка с предоставяни услуги от Електрон.бг ООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.
Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

6. ОТГОВОРНОСТ Електрон.бг ООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ При обработването на лични данни Електрон.бг ООД взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.

Copyright © 2004-2017 ELECTRON.BG
БЪЛГАРСКИЯТ САЙТ ЗА МАРКОВА ТЕХНИКА

София, бул Шипченски Проход No.63, Индустриална сграда Електроника, ет.4, тел. 0700 300 25

Sitemap | Google+ | Sitemap xml